در  عصر کنونی که عصر اطلاعات نام گرفته است، نگهداری اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و  از بین رفتن داده ها می تواند برای بعضی از شرکت ها و سازمان ها به منزله اتمام حیات آن مجموعه باشد. بخش "بازیابی اطلاعات" شرکت مهندسی مهران رایانه در سال 1374 بنا به نیاز جامعه اطلاعاتی آن روز و سیاست گذاری این شرکت، و در جهت عرضه خدمات و تولیدات امنیتی راه اندازی شد. با توجه به اعداد و ارقام استخراج شده از مشتریان مراجعه کننده به بخش بازیابی اطلاعات این شرکت، حجم ظرفیت فایل های بازیابی شده در سال 1385 برابر 5579 گیگابایت بوده است که این میزان با 12398 گیگابایت در سال 1386، نشان از رشد 122 درصدی در این بخش می دهد. این رشد حاکی از آن است که صدمات و خساراتی که ویروس ها و سایر عوامل تخریبی به رایانه ها وارد کرده اند، رشد شتابانی داشته است. نکته جالب توجه در این آمار آن است که کاهش تعداد مراجعه کنندگان دولتی جهت بازیابی اطلاعات در سال 1386 به میزان 19% مشخص می کند که سازمان ها و نهادهای دولتی، در برقراری امنیت اطلاعات در سازمان های متبوع خود در سال 1386، توجه بیشتری مبذول نموده اند و استفاده از ابزارهای امنیت اطلاعات از جمله ضدویروس توانسته است میزان تخریب اطلاعات را در این سازمان ها 19% کاهش دهد.