چندین آسیب پذیری و تهدید امنیتی در Symantec Altiris Deployment Solution، به تازگی (26 اردیبهشت 87)  شناسایی شده است. به گزارش سکونیا این آسیب پذیری ها که می تواند به ابزار دست هکرها برای اجرای کدهای مخرب، ارتقای سطح دسترسی، دست بردن در یکسری فایل های خاص، اجرای حملات SQL injection ، آشکارسازی اطلاعات حساس و در نهایت رخنه به رایانه های آسیب پذیر تبدیل شود. حفره های یاد شده دارای حساسیت 3 از 5 می باشد و به اصطلاح "نیمه خطرناک" درجه بندی شده است. راه حل این تهدید استفاده از Hotfix (برنامه اصلاحی) KB 41418    عنوان گشته است.