اینم نرم افزاری می باشد که به کمک آن مدیر یک وب سایت قادر است تا اطلاعاتی نظیر این که کاربران آن چه کسانی هستند  و در وب سایت آن ها به دنبال چه مطالبی بوده اند و این که زمان بازدید آن ها در چه وقت و به چه شکلی بوده است و .... را به دست آورند.

Nihuo Web Log Analyzer 3.22

دانلود